All for Joomla All for Webmasters

Формуляр за включване в Акселератор 2023

Име на организацията:*
ЕИК номер:*
Лице за контакт (име и фамилия)*
Имейл за връзка*
Телефон за връзка*
Цели на организацията и кратко представяне на дейността ви (до 100 думи):*
0 (Max. 800 Characters)
Кое е най-важното ви постижение в изпълнение на мисията ви? (до 50 думи)*
0 (Max. 400 Characters)
Какъв опит имате с кампании за набиране на средства досега, опишете, включително с набрани суми? Как оценявате опита си? (до 200 думи):
Име на кампанията:*
Финансова цел (нека бъде реалистична и обвързана с времетраенето и възможностите ви):*Нека целта е реалистична и постижима за срока на кампанията
За какво искате да набирате пари?*Опишете кратко какъв проблем искате да решавате, каква е целта, какво ще успеете да промените с набраните средства
Дайте ни пример какво ще направите със 100 лева?*
А с 500?
Представете накратко организацията си по интересен начин, например с една или две емоционални истории, свързана с работата ви: (до 200 думи)*
0 (Max. 1200 Characters)
Към кои хора ще насочите кампанията си по набиране на средства и защо?*Кои ще бъдат първите ви дарители
Колко дни ще е кампанията:*
Какво искате да научите, бъдете конкретни, по възможност*
Какви и колко хора ще бъдат ангажирани с работа в кампанията?*Това могат да са членове на екипа, доброволци
Кой известен човек бихте поканили за лице на кампанията и защо?
Каква техническа осигуреност имате за участие в обучението? (посочете с кое от следните разполагате - настолен/мобилен компютър или таблет, отделна камера, смартфон):*
Изпратете формуляра

Формулярът е дейност от проект „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Цялата отговорност за съдържанието на този Формуляр се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 
----------------------------------
Pin It