All for Joomla All for Webmasters

Как се кандидатства за стипендия "Готови за успех"- нови условия за учебната 2020-2021 година

Програма „Готови за успех“ се развива 14 години. В края на тази академична година направихме анализ и взехме решения за промени, които ще позволят стипендиите да имат най-осезаем принос за живота, успешното завършване на обучението и личностното развитие на децата и младежите, които ги получават. Промените, които правим са съобразени с този анализ и фокусират помощта на дарителите, за да бъдем там, където сме най-нужни.

Приемаме кандидати, които ще бъдат ученици в 11 клас

Освен учениците в 12 клас за стипендии могат да кандидатстват и учениците в 11 клас. След промените в образователната система  и въвеждане на първи гимназиален етап до 10 клас, съществува риск отлични ученици от социално слаби семейства да не продължат във втори гимназиален етап по финансови причини. Размерът на стипендиите за ученици се запазва – 1000 лева годишно.

Подкрепата за студенти в медицински специалности се увеличава

Стипендиите за студенти за учебната 2020-2021 година се увеличават – те ще бъдат 2500 лева годишно – и ще бъдат отворени само за специалностите медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.

Специални стипендии за най-нуждаещите се

За стипендията могат да кандидатства ученици от 11 и 12 клас и студенти от всички специалности, които са в особено затруднение, ограничения и трудности да завършат обучението си. Със специалните стипендии ще подпомогнем деца и младежи, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции,  или имат физически увреждания. Размерът на стипендиите ще бъде съответно за ученици – 1000 лева годишно, за студенти – 2500 лева годишно.

 

Как се кандидатства за стипендия "Готови за успех"

Необходими документи, условия, срокове

 

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия
1. За учениците
• Да се обучават в текущата учебна година в 11 или 12 клас
• Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 г.
• Да са сираци или полусираци
• Да имат успех от предходната учебна година не по-нисък от отличен 5,50;

2. За студентите

 • Да са сираци или полусираци
 • Да нямат навършени 26 години
 • Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2020-2021 г. в държавно висше учебно заведение в някоя от специалностите: медицина, дентална медицина,рехабилитация и за медицински сестри
 • За студентите 1 курс - Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити не по нисък от Много добър - 5,00;
 • За студенти от 2 курс нагоре - Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.

3. За специалните стипендии

 • Да са сираци или полусираци
 • Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.
 • За учениците - Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 г.
 • За студентите - Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2020-2021 г.
 • Социални мотиви:
  • загубили и двамата си родители
  • отраснали в социални институции (или в други форми на грижа - защитени жилища, преходни жилища и т.н.)
  • физически увреждания

II. Необходими документи:

1. Молба формуляр по образец.

2. Документ, доказващ успеха:

 • За учениците – Уверение с указан среден успех от предходната учебна година
 • За студентите 1 курс - Копие от дипломата за завършено средно образование и документ с оценки от приемни изпити
 • За студентите от 2 курс нагоре - Уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната учебна година и заверен зимен семестър на текущата година.

3. Копие от смъртен акт на починал родител

4. Документ от институцията, в която живее кандидата (ако е настанен в такава)

5. Служебна бележка за доходите на родителя (настойника) - за доходите, изплатени за периода от март до август 2020 г

6. Служебна бележка за доходите на кандидата (ако работи към момента на кандидатстване) - за доходите, изплатени за периода от март до август 2020.

7. Решение на ТЕЛК за кандидати за специална стипендия (ако е приложимо)

8. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец - Изтегли
или Декларация за съгласие от родител/настойник за предоставяне на лични данни - Изтегли

9. Снимка

10. CV на кандидата – само за студентите

Важно 1: Декларациите се попълват от кандидата (за навършили 18 години) или от родител/настойник, ако кандидатът е под 18 години.
Важно 2: Попълването на документите е задължително като за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново.
Важно 3: При липса на промяна в обстоятелствата, стипендиантите от кампания „Готови за успех" 2019/2020 г. представят само уверение, попълнен формуляр, служебна бележка за доходи на кандидата и родителя/настойника за 6 месеца назад и CV.

Ново: 11. Мотивационно писмо. Защо съм „готов за успех“?

III. Срок и начин за подаване на документите

Срок за подаване на документите: до 9 октомври 2020 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 29 октомври 2020 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

Начин на подаване:

Сканирани по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ИЛИ на адрес: София 1000, бул. Витоша 65, ет.2, получател: Фондация BCause (за стипендии „Готови за успех")

За допълнителна информация: 02/981 19 01; 02/988 00 80; 02/987 15 74


IV. Размер на стипендията и начин на изплащане.
Стипендиите са в размер на 2 500 лв. годишно за студентите (250 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца - от 1 октомври до 31 юли включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.

 

V. Процедура

1. Фондация BCause, заедно със своите партньори обявява конкурс за набиране на кандидати за стипендии – ученици в гимназиален курс (от 11 и 12 клас) и студенти, обучавани в български държавни училища и университети.

2. Обявата за конкурса съдържа краен срок за подаване на документи и дата за финално класиране на кандидатите. Обявата се публикува на страницата на Фондация BCause, както и в други интернет издания.

3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за среден успех от предходната учебна година (виж по-горе) и на социалните критерии на програмата (да са сираци или полусираци, отгледани от роднини или израснали в ДДЛРГ или в системата на SOS селищата), което се удостоверява документално.

4. Кандидатите подават необходимите документи.

5. Комисия от представители на Фондация BCause и на дарителите, проверява достоверността на документите, класира кандидатите по успех и (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му) и определя стипендиантите.

6. Фондация BCause организира сключване на договори с кандидатите, въз основа на които започва регулярно изплащане на стипендиите.

7. В края на първия срок / зимния семестър, стипендиантите представят уверение от учебното си заведение за заверен семестър/срок и успех.

8. Всеки от дарителите има право да извърши проверка за редовното изплащане на сумите, да участва в Комисията при взимане на решение кои кандидати да бъдат одобрени.

9. Отчет за изплащаните стипендии се публикува ежегодно в годишния доклад на Фондация Bcause.

10. Стипендиантите поемат ангажимент да участват в събития, организирани от Фондация BCause или дарители на програмата, които целят да популяризират програма „Готови за успех”.

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Адрес: София, пл. “Св. Неделя” № 7
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''